Riders:
Alexey Batmanov
Stepa Artemev
Artem Pichhadze
Ilya Verxotyrov

Film/Edit: Lesha Naimyshin – Hash Heaven Films