Riders:
NikolayGRINEV
AlexeyOSOVITSKIY OSA
AlexeySUVOROV
AdrewMOSKVIN
NikolayEROHIN
AlexeySOBOLEV
MishaMATVEEV
DanyaKALACHEV(freeski)

Film/Editor: Vladimirov Vova—Hash Heaven Films

Fail by:
ilyaVERXOTYROV
leshaBATMANOV
stepaARTEMEV

film/edit: Alexey Naimyshin—Hash Heaven Films

Sponsors: Joint snowboards