Dancing Machine

He dances, he dances all night long.