victoria, spencer, me, heikki, and mason

Victoria jealouse, spencer o’brien, heikki sorsa, mason aguirre and me