Tail The Tube

Random shredder, Pats Peak rail jam 07