Spring slush

Nick Visconti slashing some sloppy lips.