Sammy B switch up in the streets

Rider: Sam Blazejewski Photo: Jake Vivori Location: SLC, UT