Expode the pow

Location: Krasnaya Polyana
Rider: Gorod (Konstantin Gorodilov)
Photografer: Garri (Igor Soldatenkov)