bird takes one run through Carinthia parks at mount snow.