Rider:Mikhail Fomchenko;Photo by Solovyev Marat;rnPlase:Russia Kirovsk; rnTrick Fs 540 indy greb