Rider:Alexander Volkov:Photo by Solovyev Marat;rnPlase:Russia, Moscow