Scotty Lago, through the wire. PHOTO: Chris Wellhausen

Scotty Lago, through the wire. PHOTO: Chris Wellhausen