Shaun White tucking into his frontside double cork. PHOTO: Christy Chaloux

Shaun White tucking into his frontside double cork. PHOTO: Christy Chaloux