how to snowboard

Eiki Helgason. PHOTO: Chris Wellhausen