Austin Smith sliding some metal. PHOTO: Greg Furey.