James Jackson takes the K2 WWW to the quarterpipe.