Ryan Thompson checking the pow

Ryan Thompson checking the pow