20140118_smashlife14_slash2

A wicked tight turn. PHOTO: Bryan Giddens.