2011_BurtonRailDays_Ethan_Deiss2_YOSHITO

Ethan Deiss. PHOTO: Yoshito